Choose your country

Termeni si conditii MENNEKES STECKER GMBH & CO. KG

1 Domeniul de aplicare

1.1 Condițiile generale de vânzare și de livrare ale MENNEKES Stecker GmbH & Co. KG (denumită în continuare "MENNEKES") se aplică în mod exclusiv. Condițiile de vânzare și livrare contradictorii, diferite sau condițiile de vânzare și livrare ale partenerului contractual al MENNEKES (denumit în continuare "Cumpărător") nu sunt acceptabile, cu excepția cazului în care MENNEKES și-a dat în mod explicit acordul în scris cu privire la acestea. Aceste condiții de vânzare și livrare se aplică chiar dacă MENNEKES efectuează livrarea către Cumpărător fără rezerve, deși cunoaște condițiile de vânzare și livrare contradictorii sau diferite ale Cumpărătorului.

1.2 Termenii de vânzare și livrare se aplică, de asemenea, tuturor afacerilor viitoare cu Cumpărătorul. Achizitorul este de acord cu aceste condiții de vânzare și livrare prin plasarea comenzii, însă cel târziu prin acceptarea bunurilor.

1.3 Termenii de vânzare și de livrare se aplică numai companiilor.

1.4 Acordurile colaterale, precum și modificarea, amendarea sau anularea contractului trebuie să fie făcute în scris.

2 Ofertă și confirmarea comenzii

2.1 Ofertele MENNEKES sunt furnizate fără angajament. O comandă din partea achizitorului este considerată acceptată numai după ce a fost confirmată în scris de MENNEKES. De asemenea, modificările și alte acorduri sunt obligatorii doar atunci când au fost confirmate în scris de MENNEKES. Executarea tuturor comenzilor se bazează pe confirmarea scrisă a comenzii sau pe oferta de preț de către MENNEKES.

2.2 Dacă o comandă este considerată o ofertă în conformitate cu § 145 BGB (Codul civil german), MENNEKES o poate accepta în termen de 4 săptămâni. 2.2. Contractul se încheie prin expedierea bunurilor comandate, efectuarea de livrări parțiale și expedierea primei livrări.

2.3 În cazul în care achizitorul solicită estimări individuale ale costurilor, acestea sunt prezentate contra cost. În cazul unei comenzi, orice astfel de plată va fi creditată la prețul de achiziție. În cazul în care contractul de achiziție semnat devine ineficace din orice motiv legal, obligația de plată pentru estimarea costurilor rămâne valabilă.

2.4 Documentele, desenele, greutățile și dimensiunile, eșantioanele etc. cuprinse în oferta de preț sunt doar valori aproximative și nu prezintă elemente caracteristice. MENNEKES se poate abate de la descrierile din comandă dacă aceste abateri nu sunt de natură fundamentală sau semnificativă și dacă scopul contractual nu este afectat. 

2.5 Dacă MENNEKES produce piese după desenele clienților, desenele pregătite de MENNEKES și aprobate de către achizitor sunt definitive. Nerespectarea desenelor aprobate trebuie convenită separat și orice cost suplimentar rezultat trebuie plătit.

3 Drepturi de proprietate

3.1 MENNEKES își rezervă drepturile de proprietate și drepturile de autor pentru toate imaginile, desenele, calculele și alte documente. Acest lucru este valabil în special pentru documentele scrise identificate ca fiind "confidențiale". Acestea pot fi dezvăluite de către cumpărător unor terțe părți numai în urma unui acord scris prealabil din partea MENNEKES. 

3.2 În cazul în care se efectuează livrări pe baza desenelor sau a altor date furnizate de către achizitor și dacă acest lucru duce la asumarea de către terți a drepturilor de proprietate, achizitorul va exonera MENNEKES de orice pretenții care decurg din relația cu terții.

4 Piese în afara programului de livrare al MENNEKES

În cazul în care lucrările de proiect sau consultanța acordată MENNEKES se referă la piese din afara programului de livrare al MENNEKES, de exemplu, partea de acționare/luare de putere, aceste recomandări sau consultanță nu sunt obligatorii pentru MENNEKES. Orice pretenții de despăgubire pe orice temei legal sunt excluse, cu excepția cazului în care acestea se bazează pe intenție rău intenționată sau neglijență gravă.

5 Tarifarea

5.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în confirmarea comenzii, prețurile sunt cotate "franco fabrică", fără ambalaj; ambalajul va fi facturat separat.

5.2 Prețurile sunt cotate la valoarea netă, la care se adaugă TVA la cota legală. Costurile pentru aprobarea de către societățile de clasificare vor fi facturate separat.

5.3 Orice cost suplimentar rezultat din cererile de modificare ulterioare poate fi facturat de MENNEKES către achizitor.

5.4 În cazul în care, după încheierea contractului, apar evenimente care conduc la o creștere a costurilor de producție sau de expediere a mărfurilor de către MENNEKES, în special ca urmare a unei creșteri a prețurilor de achiziție ale MENNEKES ca urmare a creșterilor salariale, [...] poate ajusta prețurile în consecință.

6 Condiții de plată

6.1 Facturile sunt plătibile în termen de 20 de zile de la data facturii, net. Orice reducere de numerar poate fi dedusă numai cu confirmarea scrisă expresă a MENNEKES.

6.2 MENNEKES poate aplica plățile la cea mai veche plată datorată care nu este susținută de o hotărâre de executare silită, chiar dacă termenii de plată ai Cumpărătorului prevăd altfel. În cazul în care costurile sau dobânzile s-au acumulat deja, MENNEKES poate aplica plățile mai întâi costurilor, apoi dobânzilor și, în cele din urmă, elementului principal.

6.3 Achizitorul poate compensa sumele de plătit numai dacă și în măsura în care creanțele sale au fost declarate în mod legal, sunt necontestate sau au fost acceptate în scris de MENNEKES. Dreptul de retenție al achizitorului este limitat la creanțele din relația contractuală.

6.4 Cecurile sunt acceptate numai în locul plății. Plata prin cambie necesită un acord specific. Efectele de schimb sunt acceptate numai sub rezerva acceptării de către banca centrală a landului federal Renania de Nord-Westfalia. Acceptarea cambiilor nu implică nicio amânare a creanțelor noastre; MENNEKES rămâne autorizat să solicite plata în numerar la data scadenței unei creanțe, treptat, contra returnării cambiei. Taxele de timbru asupra cambiilor vor fi suportate de către cumpărător. Același lucru este valabil și pentru taxele de scont începând cu data scadenței facturilor.

6.5 MENNEKES poate percepe, în conformitate cu § 347 BGB (Codul civil german), o dobândă de întârziere de 8% peste rata de bază a dobânzii. Dreptul de a pretinde daune-interese de întârziere mai mari este rezervat în mod explicit.

7 Livrare/timp de livrare/întârziere a livrării/întârziere de plată

7.1 Termenele și datele de livrare sunt considerate obligatorii numai dacă acest lucru a fost menționat în mod explicit și în scris în ofertă. MENNEKES nu este obligat să respecte data sau termenul de livrare dacă achizitorul nu își îndeplinește la timp obligațiile (avansuri, furnizarea documentelor necesare etc.). Rămâne rezervată excepția de nerespectare a contractului.

7.2 Termenele de livrare încep cel mai devreme în ziua în care contractul a fost încheiat în scris. Începerea termenelor de livrare necesită clarificarea tuturor aspectelor tehnice.

7.3 În cazul unor cereri de modificare ulterioare din partea achizitorului, MENNEKES este eliberat de obligația de a respecta data sau termenul de livrare.

7.4 Se consideră că termenul de livrare este respectat dacă bunurile care urmează să fie livrate părăsesc fabricile MENNEKES sau dacă MENNEKES a notificat disponibilitatea pentru expediere până la sfârșitul termenului de livrare.

7.5 În cazul întârzierilor la livrare care nu se datorează intenției sau neglijenței grave a MENNEKES, cumpărătorul nu poate invoca nicio pretenție. Acest lucru se aplică în special în cazul întârzierilor la de-livrare datorate forței majore. Într-un astfel de caz, data de livrare sau termenul de livrare convenit se prelungește cu durata impedimentului de livrare.

7.6 În cazul în care Achizitorul este în întârziere la acceptare sau comite o încălcare a altor obligații de cooperare, MENNEKES are dreptul de a solicita înlocuirea pagubelor rezultate, inclusiv orice costuri suplimentare. În plus, MENNEKES poate acorda Cumpărătorului o perioadă de grație corespunzătoare și, în urma expirării ineficiente a acesteia, are dreptul de a se retrage din contract și de a solicita daune-interese în locul prestației.

8 Păstrarea titlului de proprietate

8.1 MENNEKES își rezervă dreptul de proprietate asupra tuturor articolelor livrate până la primirea integrală a tuturor plăților datorate din relația de livrare, inclusiv a obligațiilor viitoare. În cazul unei încălcări a contractului, în special al neplății, MENNEKES are dreptul de a prelua articolele achiziționate.

8.2 Cumpărătorul are obligația de a trata cu grijă articolele livrate și de a încheia o poliță de asigurare pe toată durata reținerii titlului de proprietate, pe cheltuiala proprie, împotriva tuturor tipurilor de pierderi care să acopere valoarea de înlocuire. MENNEKES rămâne autorizat să încheie el însuși o poliță de asigurare pentru bunuri, pe cheltuiala Cumpărătorului.

8.3 Orice costuri pentru lucrările de întreținere și inspecție trebuie suportate de către Cumpărător chiar și pe perioada de reținere a proprietății, chiar dacă aceste lucrări sunt efectuate de MENNEKES.

8.4 În cazul unui embargo sau al altor intervenții ale unor terțe părți, achizitorul trebuie să informeze de îndată MENNEKES în scris, pentru a-i permite să inițieze o procedură de opoziție a terților. În cazul în care terța parte nu este în măsură să ramburseze costurile judiciare și extrajudiciare ale unui astfel de proces, Achizitorul este răspunzător pentru aceste costuri.

8.5 Achizitorul poate revinde articolele achiziționate în cadrul unor tranzacții comerciale normale; cu toate acestea, prin prezenta, acesta transferă către MENNEKES toate creanțele până la valoarea totală a facturii (inclusiv TVA) a creanțelor MENNEKES care rezultă din revânzarea către cumpărătorul lor sau către terți, indiferent dacă articolele achiziționate au fost revândute cu sau fără prelucrare ulterioară. Cumpărătorul poate colecta aceste creanțe chiar și după livrare. Dreptul MENNEKES de a colecta creanțe în sine rămâne neafectat. Cu toate acestea, MENNEKES se angajează să nu recupereze creanțele atât timp cât Cumpărătorul își îndeplinește obligațiile de plată folosind veniturile colectate, nu se află în incapacitate de plată și, în special, atât timp cât nu a fost inițiată nicio procedură de insolvență și atât timp cât Cumpărătorul nu a încetat să facă plăți.

8.6 În cazul în care articolele livrate sunt amestecate sau combinate în mod inseparabil cu alte articole care nu aparțin MENNEKES, MENNEKES dobândește coproprietatea asupra noului articol sau a articolului combinat, proporțional cu valoarea articolelor livrate (totalul facturii, inclusiv TVA) față de celelalte articole la momentul amestecului sau al combinării. Achizitorul va depozita proprietatea unică sau comună rezultată în numele MENNEKES.

9 Expediere, transfer de risc

9.1 Expedierea se face pe riscul Cumpărătorului. Chiar dacă MENNEKES preia și alte servicii, riscul este transferat către Cumpărător cel târziu în momentul expedierii bunurilor.

9.2 Dacă expedierea este întârziată din motive care nu pot fi atribuite MENNEKES, riscul este transferat către achizitor în ziua în care mărfurile sunt pregătite pentru expediere. La cererea scrisă a achizitorului, MENNEKES va încheia o poliță de asigurare pentru expediere împotriva spargerii, transportului, incendiilor și daunelor cauzate de apă, pe cheltuiala achizitorului.

9.3 Ambalajele de transport și orice alte ambalaje în conformitate cu "Verpackungsverordnung" (regulamentul privind ambalajele) nu sunt preluate, cu excepția paleților. Achizitorul are obligația de a elimina materialul de ambalare pe cheltuiala sa.

10 Garanții pentru defecte/responsabilitate

10.1 MENNEKES nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate în urma unui tratament necorespunzător, a uzurii, a depozitării sau a altor acțiuni ale Cumpărătorului sau ale unor terțe părți.

10.2 Revendicările legale din garanțiile pentru defecte se prescriu la un an de la livrarea bunurilor. Acest lucru nu implică o garanție de durabilitate.

10.3 Achizitorul are obligația de a-și îndeplini obligațiile de inspecție în conformitate cu § 377 HGB (Codul comercial german), chiar și în cazul revânzării bunurilor.

10.4 MENNEKES poate, la discreția sa, să repare articolele sau să livreze altele noi.

10.5 Cheltuielile rezultate din executarea suplimentară nu sunt suportate de MENNEKES în măsura în care aceste cheltuieli sunt majorate din cauza faptului că articolele au fost transportate după livrare în alt loc decât locația comercială a achizitorului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care un astfel de transport este în concordanță cu utilizarea prevăzută a articolelor.

10.6 Dreptul de recuperare al achizitorului împotriva MENNEKES ca urmare a creanțelor rezultate din garanțiile pentru defecte depuse de clienții achizitorului este exclus dacă clientul nu și-a îndeplinit obligația de inspecție și de notificare a neconformității sau dacă bunurile au fost modificate prin prelucrare.

10.7 Răspunderea MENNEKES pentru compensarea daunelor în conformitate cu dispozițiile legale este nelimitată dacă MENNEKES nu și-a îndeplinit obligațiile din cauza intenției sau a neglijenței grave. În cazul în care MENNEKES nu și-a îndeplinit obligațiile din cauza unei neglijențe ușoare sau dacă o obligație contractuală fundamentală a fost încălcată din neglijență, răspunderea pentru compensarea daunelor este limitată la daunele previzibile care s-ar produce în mod obișnuit în cazuri comparabile. În toate celelalte cazuri, răspunderea este exclusă.

10.8 Răspunderea în conformitate cu prevederile "Produkthaftungsgesetz" (Legea privind răspunderea pentru produse) nu este afectată. Răspunderea datorată vătămării vieții, corpului și sănătății rămâne, de asemenea, neafectată.

11 Interzicerea cesiunii

Creanțele cumpărătorului față de MENNEKES care rezultă din relația contractuală nu trebuie să fie cesionate.

12 Răspunderea pentru produse

12.1 Achizitorul poate utiliza produsele numai conform destinației și trebuie să se asigure că acestea sunt vândute numai unor persoane care cunosc riscurile produsului.

12.2 În cazul în care bunurile sunt utilizate ca material de bază sau produs parțial pentru produsele proprii ale Cumpărătorului, acesta trebuie să respecte obligațiile sale de avertizare cu privire la bunurile furnizate de MENNEKES atunci când comercializează produsul final. În cadrul relației interne, Achizitorul va exonera MENNEKES de executarea creanțelor la prima cerere, dacă această obligație a fost încălcată.

13 Diverse

13.1 Locul de executare este 57399 Lennestadt, Germania.

13.2 Locul de desfășurare a tuturor litigiilor rezultate din contract este 57399 Kirchhundem, Germania.  Cu toate acestea, MENNEKES are dreptul de a intenta o acțiune în justiție împotriva cumpărătorului la o instanță competentă de la locul general de desfășurare a activității cumpărătorului sau de la cel al unei filiale a acestuia.

13.3 Contractul este reglementat de legislația germană, cu excepția Convenției ONU privind vânzarea internațională de bunuri.

13.4 În cazul în care o dispoziție individuală din prezentul contract este inaplicabilă, aplicabilitatea celorlalte dispoziții nu este afectată. Părțile se străduiesc să înlocuiască prevederea inaplicabilă cu una aplicabilă care să se apropie cel mai mult de scopul economic al contractului.

Notă în conformitate cu articolul 36 din Legea privind discriminarea consumatorilor (VSBG)

Vânzătorul/contractantul nu este obligat și nici nu dorește să participe la procedurile de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori, astfel cum este definit la § 36 VSBG.

Situația din martie 2017

Erori de tipar, modificări, erori exceptate.